I forbindelse med ny idrettslov vedtok styret i Vingelen Idrettslag 10.desember 2019 ny idrettslov for Vingelen Idrettslag. Den nye loven er gjeldene fra 01.01.2020.

Informasjon om ny lov blir og tatt opp som eget punkt på årsmøte.

Ny lov: lovnorm-for-idrettslag_01.01.2020.pdf

 

Endringer i regelverk med virkning 1.1.2020

De viktigste endringene som er tatt inn i den nye lovnormen er:

§ 5 (1) Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.:
                - …må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret (tidligere …må man ha fylt 15 år)

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker definisjon av arbeidstaker er tydeliggjort:
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.     

§ 9 (3)  - Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 16. 11 – Medlemskontingent er redusert til minimum kr 50 (tidligere kr 100)

§16. 14 og § 21 – Kontrollutvalg erstatter tidligere revisor, og krever minimum 2 medlemmer og 1 vara